Algemene Voorwaarden

(Deze Algemene Voorwaarden als PDF bestand downloaden? Klik dan op het icoon hiernaast)

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan de
Boelshitclub, onderdeel van Anka Mertens.


1.2 Op alle betrekkingen tussen de Boelshitclub en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van
toepassing.


2. Btw

Coachingsactiviteiten en materialen ten behoeve van trainingen en coaching worden gefactureerd met
21% btw. (Aanpassingen en/of wijzigingen ten aanzien van btw vanuit overheidsweg, worden per direct doorgevoerd).


Natuurgeneeskundige consulten worden gefactureerd met 0%. Voeding en suppletie worden gefactureerd met 9% btw.


3. Betalingsvoorwaarden

Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum overgemaakt te zijn, tenzij anders
overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen. Een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd zal meeberekend worden. Enkel de Boelshitclub kan hier een andere keuze in maken.


4. Annulering

Een door opdrachtgever en de Boelshitclub geaccordeerde overeenkomst kan niet eenzijdig door één van beide partijen geannuleerd worden. In geval van overlijden of ernstige ziekte zullen de partijen in goed overleg de overeenkomst tussentijds beëindigen.


5. Aanpassing van de tarieven

Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 januari aangepast, tenzij anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.


6. Afwijkende afspraken

Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vòòr op
deze algemene voorwaarden.


7. Eigendom

Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van de Boelshitclub en mag derhalve zonder
schriftelijke toestemming van de Boelshitclub niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking
gesteld worden.


8. Geheimhouding

Alle informatie, die uit de samenwerking tussen de Boelshitclub en de opdrachtgever voortkomt,
wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld door beide partijen.


9. Overeenkomst

a) Factuur: de schriftelijke factuur tussen de Boelshitclub en de opdrachtgever is de overeenkomst. Mocht er een pakket zijn afgesproken zal de cliënt plichtig zijn deze in zijn geheel te voldoen. Er is mogelijkheid tot betaling in termijnen. Maar tussentijds stoppen is enkel mogelijk bovenstaande voorwaarden genoemd in punt 4.


b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door de Boelshitclub laat adviseren
en/of trainingen & coaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.


c) de overeenkomst geldt vanaf het moment dat de factuur ontvangen is door opdrachtgever Alle
schriftelijk vastgelegde afspraken in de onderhavige overeenkomst welke afwijken van deze algemene
voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.


10. Verplichting van de opdrachtgever

a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de Boelshitclub nodig heeft voor het
correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.


b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem
geretourneerd.


11. Uitvoering van de opdracht

a) De Boelshitclub bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht
uitgevoerd wordt.


b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe
slechts overgaan na instemming van de Boelshitclub.


c) Praktijk IK! kan na overleg met opdrachtgever, zonodig derden bij de uitvoering van de opdracht
betrekken.


d) Opdrachtgever en de Boelshitclub selecteren in overleg een geschikte locatie.


12. Vervanging

a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare vraag heeft. Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.


b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Praktijk IK! hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.


c) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd. De Boelshitclub zal in overleg met opdrachtgever bepalen of de Boelshitclub een gelijkwaardige trainer / coach zal trachten in te zetten of dat nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.


13. Afsluiting van de opdrachten

Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.


14. Aansprakelijkheid

a) De Boelshitclub is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover
deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de Boelshitclub van de zorgvuldigheid,
deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de
betrokken opdracht mag worden vertrouwd.


b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag
van het honorarium dat de Boelshitclub voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst
heeft ontvangen.


c) Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.


d) Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen
aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.


e) De Boelshitclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen
tijdens de training op trainingslokatie, mits omgeving en materialen veilig waren.


Europese wet persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent
dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.


De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Zie voor volledige info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Indien je dit wenst kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in het cliëntendossier programma opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kun je tijdens jouw bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.
De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming
met de wet AVG.


Geheimhoudingsverklaring

De Boelshitclub
Anka Mertens
Pastoor Gillisstraat 49
5121 CB Rijen


ARTIKEL 1

De Boelshitclub stemt er in toe dat hij door derden wordt voorzien van vertrouwelijke informatie,
betreffende: cliëntgegevens. Het doel van deze informatie is om de behandeling zo optimaal mogelijk te
maken.


ARTIKEL 2

De Boelshitclub zal alle voornoemde informatie die hem door of door haar aangewezen personen is
of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijk informatie die zij derhalve voor overige
medewerkers geheim zal houden.


ARTIKEL 3

De Boelshitclub zal de informatie uitsluitend bekend maken aan derden voor zover deze daarvan kennis
moeten nemen voor het realiseren van het bovenomschreven doel. De Boelshitclub zal zijn
geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie integraal opleggen aan derden. De Boelshitclub zal in de intake altijd toestemming vragen om deze informatie te delen.


Ethische code Praktijk IK!

In deze ethische code lees je wat de kern is van waaruit de Boelshitclub en haar medewerkers werken.
Deze ethische code geldt ook voor medewerkers van externe partijen, die voor of namens de
Boelshitclub werkzaamheden verrichten.


Elke medewerker van de Boelshitclub:


• Behandelt iedere klant, collega en externe relatie met aandacht en respect;
• Is toegankelijk en aanspreekbaar;
• Verplaatst zich in de belevingswereld van de ander en gaat in gesprek om duidelijk te krijgen wat
nodig is;
• Is vakbekwaam en weet wat zijn sterke punten zijn;
• Vertoont goed huisvaderschap tegenover mensen en middelen waarmee wordt omgegaan;
• Neemt verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en mag daarbij altijd om hulp en
advies vragen;
• Gaat collegiaal, veiligheidsbewust en oplossingsgericht te werk;
• Komt zijn afspraken na en stelt het zelf aan de orde als dit onverhoopt niet lukt;
• Neemt een onderzoekende houding aan en vraagt feedback op zijn gedrag en prestaties;
• Vraagt zich af wat hij kan betekenen voor de organisatie en degenen met wie we samenwerken;
• Weet wat in onze samenleving en organisatie grensoverschrijdend is, handelt daarnaar en is daarop
aanspreekbaar;
• Signaleert in de eigen werkomgeving wat niet door de beugel kan én wat goed is maar verbeterd
kan worden;
• Begrijpt het belang van informatiebeveiliging en privacy voor de organisatie, klanten en
ketenpartners en handelt daar naar;
• Kan – ook tegenover een kritische buitenstaander – uitleggen dat hij integer handelt;
• Mag rekenen op een faire behandeling door zijn leidinggevende en zijn werkgever.


Ad 5

De goede huisvader is een juridisch principe dat ervan uitgaat dat iemand zich redelijkerwijze als een
verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.
‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert te voorzien. Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.


Vijf natuurkundige principes

De Boelshitclub is een praktijk voor voeding, leefstijl en gezondheid. De gezondheidsprogramma’s zijn een totaalconcept voor een fit en vitaal leven; ter preventie, herstel en vermindering van gezondheidsklachten.


De dienstverlening is opgesplitst in twee verschillende diensten:
1) gezondheidskundige therapie gericht op herstel ziekte of verbetering gezondheidsklachten uitgevoerd door een medische beroepsoefenaar die niet valt onder de Wet BIG (CAT geregistreerd); en
2) begeleiding gericht op gezondheidspreventie en gewichtsbeheersing uitgevoerd door een
gewichtsconsulent (BGN geregistreerd).


Gespecialiseerde beroepsuitoefenaars

Alle specialisten zijn minimaal HBO-bachelor opgeleid aangevuld met HBO medische basis- en/of
psychosociale basiskennis en diverse specialisaties op het gebied van voeding en gezondheid en
aangesloten bij beroepsverenigingen BATC en BGN. In alle gezondheidprogramma’s houden we ons op een natuurlijke manier bezig met het herstellen en optimaliseren van de gezondheid van de individuele mens. De begeleiding is concreet, passend bij deze moderne tijd en zeker niet zweverig!
Hieronder wordt uitleg gegeven over de invulling van de gezondheidskundige therapie bij De
Boelshitclub, uitgevoerd door een bij beroepsvereniging BATC geregistreerde
natuurgeneeskundig therapeut die werkt volgens de 5 natuurgeneeskundige principes.


Voor wie en wat?

De therapie is specifiek voor individuele cliënten met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld:
leefstijlgerelateerde aandoeningen, pijnklachten bij reuma, artrose en fibromyalgie en jicht,
vermoeidheidsklachten, huid- haar en nagelproblemen, spier- en gewrichtsklachten, allergie, vocht
vasthouden, etc.) met als doel herstel van ziekte, vermindering van klachten en/of optimalisatie van de
gezondheid door het inzetten van een combinatie van natuurgeneeskundige- (natuur- en orthomoleculair voedingsadvies, homeopatische en orthomoleculair suppletie-advies, beweging- en ontspanningsadvies, voedingstherapie, herstel PH/ontzuren) en psychosociale interventies.
Tot de doelgroep behoren niet mensen die enkel een gewichtsprobleem hebben. Het oplossen van
gewichtsproblematiek kan wel onderdeel zijn van de therapie als dit bijdraagt aan het herstel van de
hoofdklacht(en).


Totaalbenadering en 5 principes

Er wordt altijd uitgegaan van een totaalbenadering. Je kan enkel symptomen behandelen (puur een
‘dieetje’ voorschrijven) maar daar bereik je op termijn niks mee. Wij kijken naar de oorzaken. Waarom heb je gezondheidsklachten, ben je niet fit of zit je niet lekker in je vel? We gaan er van uit dat er altijd een relatie is met voeding, leefstijl en de rest van het lichaam. Als CAT natuurgeneeskundig therapeut zijn we opgeleid de 5 natuurgerichte principes toe te passen. Binnen dit brede gebied passen we onze
eigen werkvormen toe.


---------------------------------

(Deze Algemene Voorwaarden als PDF bestand downloaden? Klik dan op het icoon hiernaast)

>